نوک سینه های الکترود گرافیتی

  • Graphite Electrode Nipple

    نوک پستان الکترود گرافیتی

    برای اتصال دو یا چند الکترود به ستون از نوک سوزن الکترودهای گرافیتی استفاده می شود. و هدف از آن تحقق استفاده مداوم از الکترودها در فرآیند ساخت فلز کوره قوس الکتریکی است. نوک سینه ها ، با سطح نخ های خارجی معمولی ، دستگاه بستن مهم برای افزایش طول الکترود هستند. انجام این کار از مصرف غیرمترقبه در ذوب شدن جلوگیری می کند.